Om NILS-OVE Jansson

Författaren är pensionerad sjöofficer och har haft en central roll vid ubåtskränkningarna under 1980-talet. Han har ingått i den marina analysgruppen och var under tre år operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser.
Han har ansvarat för uppföljningen av WP-marinstridskrafter och varit Chef för Försvarsstabens Underrättelseavdelning. Under åren 1992 - 95 var han Chef för ÖB:s Underrättelse- och Säkerhetskontor och Ställföreträdande Chef för Militära Underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST).
Kommendören av 1.graden Nils-Ove Janssons sista befattning var Chef för Västkustens Marinkommando med Öresunds Marindistrikt. Han lämnade försvaret 2001 efter 35 års tjänstgöring. Kommendör Jansson har lämnat underlag till Ubåtsskydds-kommissionen 1983 samt Ubåtskommissionerna 1995 och 2001.
Han är ledamot i Kungliga Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademin.
Vid Kungliga Krigsvetenskapsakademins Högtidssammankomst
12 november 2016 tilldelades författaren Akademins belöningsmedalj i silver 8. storleken samt 15 000 kr för sin bok Omöjlig Ubåt.